14,65 ha

tổng diện tích

90m2 - 260m2

diện tích

51 %

mật độ xây dựng