Bài viết

Quy hoạch chung đô thị An Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III

Quy hoạch chung đô thị An Nhơn phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Quy hoạch phải gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Theo UBNDBinhDinh